http://szeged-pleb.ofm.hu/

PLÉBÁNIAI CSOPORTOK

Házas Hétvége


A Házas Hétvége célja, hogy megújítsa, megerősítse a keresztény házaspárok egymás iránti szeretetét, valamint a papok, szerzetesek kapcsolatát Istennel és a rájuk bízottakkal.   Célja, hogy a megújított párkapcsolatok által harmónia legyen a családban, hiszen a gyermekeknek is biztonságot és örömet jelent, ha szüleik egymás iránti szeretetét mindennap megtapasztalják. 

Gyakran látjuk, hogy még a jól működő házasságokban is az évek során a kezdeti szerelem, szeretet elszürkül, elveszti erejét. Ahhoz, hogy újra vissza tudjunk térni az első szeretetünkhöz, hogy megtaláljuk egymásban újra azt a csodát, amit a kezdetekkor láttunk, mindennap tudatosan tenni kell. Mindig újra dönteni kell a szeretet mellett, és első helyre kell tennünk a fontossági sorrendben a házastársunkat (természetesen Isten után). Hogy ezt valóban meg tudjuk élni, segítenek bennünket a közösségi találkozások: a havonkénti kis csoportos (4-6 házaspár) összejövetelek, és az egész dél-alföldi közösséget (kb. 160 pár, 13 atya és szerzetes) érintő nagy programok, lelki napok, családos találkozók. 

A Házas Hétvége közösség már 30 éve van jelen Magyarországon, és 16 éve működik Szegeden és több környékbeli településen. Az alsóvárosi plébániához tartozó házaspárok közül sokan (kb. 30 pár) tagjai ennek a közösségnek is. Kisebb és nagyobb programjainknak gyakran ad helyet a ferences plébánia. Hálásak vagyunk érte, hogy itt mindig készségesen és szeretettel fogadnak bennünket, így otthon érezhetjük magunkat.
                                                                                                               Kondé László és Margit

Rózsafüzér társulat Alsóvárosi csoportja


A pontos megalakulás idejét nem tudom, amire én emlékszem, az még Lajos atyát megelőző István atya itt töltött káplánéveire vezethető vissza, kb. az 1980-as évekre. Már akkor is voltak Rózsafüzéres koszorúk, de az sem lenne meglepő, ha már jóval korábbi időhöz kapcsolódna a megalakulás dátuma, hiszen Mária Kegytemplom vagyunk, országos búcsújáró hely. Ezért aztán a Mária tisztelet fontos kellene, hogy legyen, nem csak a Rózsafüzér Társulat tagjai számára. Sajnos az én tapasztalatom szerint a fiatalság körében egyáltalán nem népszerű imádkozni a Rózsafüzért, és ez által Égi Édesanyánk iránti szeretetünk sem válhat tökéletessé. Kár, hogy erre a hitoktatás nem fordít kellő figyelmet, de ez már az én gyerekkoromban is így volt. Ezért aztán az Üdvözlégyen kívül nem is ismerik a TITKOKAT, amik a mi Urunk Jézus Krisztus életével kapcsolatosak, a fogantatástól egészen Mária Mennyország Királynéjává koronázásáig.
Volt, aki azzal hárította el a koszorúba való belépésre a szíves invitálást - Még nem vagyunk elég öregek hozzá -, Tény, hogy valóban kevés a fiatal köztünk.
 
Magunkról: Minden hónap 2. vasárnapján találkozunk a templomban egy Rózsafüzér közös elimádkozására és a szokásos TITOKCSERÉRE. Ez 16:45, illetve 17:15, attól függően, hogy téli, vagy nyári miserend van. Kb. 60-70 fős az Etelka néni és az én koszorúim létszáma.
Ezen kívül még rendszeresen imádkozzuk a KILENCEDEKET: februárban a Lurdes-it, adventben a Szeplőtelen Fogantatást és a Szállást keres a Szent Családot.
Október hónap minden napján a zsolozsma előtt 1-1 Rózsafüzért mondunk a napnak megfelelőt:
Vasárnap - a DICSŐSÉGES-t,
hétfőn és szombaton - az ÖRVENDETES-t,
kedden és pénteken - a FÁJDALMAS-t,
csütörtökön - a VILÁGOSSÁG rózsafüzért kell imádkozni.
 
Szeptembertől áprilisig 2 havonta a város összes Rózsafüzéresei találkozót tartanak, miden alkalommal más és más szegedi, vagy Szeged környéki templomban. Természetesen ezeken a találkozókon is a Szűzanya legkedvesebb imájával és Szentmisével hódolunk Megváltónk édesanyjának. Ezek lezárása az immár 4-ik alkalommal megrendezett MÁRIA ZARÁNDOKLAT, május végén vagy június elején.
 
Korunkból adódóan sajnos fogy a létszám. A közülünk távozókat kis csapatunk néhány tagja elkíséri utolsó útján is. A temetési szertartás előtti órában a családdal egyeztetve hangosan ill. csendben imádkozzuk a Fájdalmas Rózsafüzért, és kérjük Szűzanyánk pártfogását a mennyei bíró előtt.  
 
Imádkozásaink, találkozásaink mindenki számára nyitottak, sőt szívesen vesszük, ha társaságunkhoz csatlakoznak. Ehhez két fontos feladatot kell teljesíteni:
1. Szeretni és tisztelni kell Szűz Máriát!
2. Naponta el kell imádkozni 1 tizedet a Rózsafüzér megfelelő titkával, ez nem több mint napi 5 perc. Ennyit meg kell hogy érjen az  ü d v ö s s é g ü n k !
 
Ez nem is olyan rövid, pedig csak a lényeget írtam. Nagyon röviden: imádkozós csapat vagyunk, akik a találkozások alkalmával imával fohászkodnak Égi Édesanyánkhoz a kért kegyelmek elnyeréséért.

Körhinta


A Körhinta nevű közösség 2003. őszén indult, tehát jubileumi év az idei!
Achilles testvér összehívta azokat a párokat, akik azokban az években a plébánián kötöttek házasságot, illetve jártak jegyes oktatásra. Ő kért fel minket - Keszeli Sándort és Ilonát -, hogy amennyiben ezekből a házasokból kialakul egy kis csoport, fogjuk össze azt. Így is tettünk. Állandó tagjaink is vannak, de természetesen nagy a cserélődés is. (Innen a nevünk.)

A csoport lassan közösséggé formálódott. Kéthetente pénteken jövünk össze a plébánia, lehetőleg legnagyobb termében, hiszen immár 13, egyre bővülő tétszámú család tartozik hozzánk. (Hála Istennek!) Ilyenkor valamilyen témát dolgozunk fel, lehetőleg interaktív módon, és imádkozunk. Gyermekeinket addig kedves fiatalokra bízzuk a szomszédos teremben.

A pénteki alkalmakon kívül időnként kötetlen együttléteket is szervezünk, valamint segítjük egymást olyankor, ha családi életeseményeink azt megkívánják. Ünnepelni és játszani is nagyon szeretünk együtt. 

Szűz Mária Szeplőtelen Szívé és Szent József csoport

 
 
A Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről és Szent Józsefről nevezett magzatmentő imacsoport kifejezetten a megfogant magzatok megszületéséért imádkozik minden hónap első szerdáján. 
 
Regisztrált tagja az imaközösségnek 12 fő.
 
Az imádság során felajánljuk magunkat két védőszentünknek Szűz Máriának és Szent Józsefnek. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk a megfogant magzatokért, ami által "minden bűnöst és minden nemzetet a Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez kapcsolunk". 
 
Végül az életvédő litániát imádkozzuk.
 
Terveink közt szerepel, ezeken a napokon - minden hónap első szerdáján -, szentmisét is felajánlani a megfogant magzatok megszületéséért.
 
Felvettük a kapcsolatot Dr. Téglásy Imrével az Alfa Szövetségben, aki könyvekkel segíti az imacsoportot. http://alfaszovetseg.hu/
 
Ezek a könyvek:
 
 A meddőség keresztútja
 
 Miért sírsz Mirjam? /Az abortuszt követő szenvedésről/
 
Mindkét könyv kikölcsönözhető imacsoportunktól, ill. további példányokat tudunk kérni, ha 
 
szükséges.
 
Az imacsoport nyitott, minden imádkozót szeretettel várunk. 

Két Szent Szív csoport

 
A Két Szent Szívről nevezett karizmatikus imacsoport 1996-ban jött létre egy Szentlélek Szemináriumot követően. 
 
Jelenleg 17 regisztrált tagunk van, akik közül 6-8 fő rendszeresen jár a város különböző részeiből, sőt van, aki Bordányból érkezik.
 
A csoport karizmája a közbenjárás és engesztelés.
 
Minden hétfőn tartjuk a közösségi összejövetelünket. 4-től fél óra szentségimádást végzünk, utána a 7-es teremben folytatjuk az imádkozást. Dicsőítő énekeket énekelünk, Szentírásból olvasunk fel részletet, hálaadó, kérő imáinkkal járulunk az Úr elé, beszámolunk a korábbi imameghallgatásokról. Az este 6os Szentmisével fejeződik be az alkalom.
 
Az éppen aktuális névnapokat megünnepeljük, és a karácsonyt is egy közös ünneppel várjuk. 
 
Minden hónap utolsó hétfőjén a szentségimádást a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszióért - kiegészítve más missziókkal -, ajánljuk fel. A misszióról itt olvasható ismertetés: 
 
http://www.hitvallas.hu/regi/hitv0309/hitv030925.htm
 
Minden év december 28-án engesztelésül keresztutat és szentségimádást végzünk a meg nem született magzatokért, ill. az abortuszok áldozataiért. 
 
Ugyancsak imacsoportunk kezdeményezte egy plakett elhelyezését az Alsóvárosi temetőben. 
 
A magzat mártírok emléktábláját 2012. tavaszán szentelte fel Kamill atya.
 
Minden évben karácsonyra és húsvétra megajándékozunk egy nagyon szegény asszonyt élelemmel. Más szegényeket is alkalmanként támogatunk ruhaneművel, élelemmel, imával, gyerekeknek játékot küldünk, imáinkban hordozzuk őket. 
 
A vörös iszap károsultjaitól kezdve, az autistasegítő központon át, a mostani árvíz károsultjainak - és egyéb nagyobb katasztrófa alkalmával is -, az imacsoport szerény pénzadományt ajánlott fel. 
 
A nyári hónapokban szünetet tartunk, s főként az unokák felé fordulva, családunk körében végzünk szolgálatot.


 
szeged-pleb.ofm.hu © 2013, Minden jog fenntartva. | szeged.pleb@gmail.com | Honlap és webáruházfejlesztés: www.radirsoft.hu